Rekisteriseloste

Business Performance Finland Oy:n henkilötietolain 10 ja 24 §:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018.

1.Rekisterinpitäjä

Business Performance Finland Oy
PL 29, 02771 Espoo
info@businessperformance.fi

2. Tietojen ylläpitäjä

Juha Porkka, juha.porkka@businessperformance.fi, 040 5013454

3. Rekisterin nimi

Business Performance Finland Oy:n markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu asiakastietojen ylläpitoon ja yhteydenpito asiakkaisiin, sekä kohdan 6 mukaisesti eri lähteistä koottuun markkinointitarkoituksiin. Asiakkaalla on oikeus olla hyväksymättä esimerkiksi www-lomakkeen tilaus- tai yhteydenottosivun kautta syntyvää markkinointitietoa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys ja asema, yrityksen yhteystetiedot, laskutustiedot ja muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Business Performance Finland Oy:n www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä, palveluntarjoajilta ostetuista tietolähteistä, sekä eri tilaisuuksiin, kuten valmennuksiin ja webinaarien ilmoittautumisista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Tietojen tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Pyynnön esittäjän tulee tarvittaessa todistaa henkilöllisyytensä. Vastaamme asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Business Performance Finland Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita palvelun turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.